19. Treking (M7)
Popis cesty:

19. Treking (M7)
J.Svrček,V. Masny, 28.12.2021

FotoTopo