Popis cesty:

6. Prostriedkom steny (III, hore V) 2.5h.
K.Paszucha, M.Paully, august 1934