Vysoké Tatry - Baranie rohy - 2536 m

Popis - štítu:

Baranie rohy sú mohutným rozložitým štítom známym svojou širokou vrcholovou galériou. Jeho dva vrcholy JV (vyšší) a SZ sa týčia na začiatku postrannej rázsochy smerujúcej k Lomnickému štítu a rozdeľuje ich Barania Škára. Oba vrcholy ležia už mimo hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Od Vyšnej Baranej Strážnice v hlavnom hrebeni ho oddeľuje Barania priehyba a od Spišskéhe štítu Baranie sedlo, ľahko priechodné zo strany Kotliny piatich spišských plies i zo strany Veľkej Zmrzlej doliny. Poskytuje zaujímavé možnosti letných i zimných horolezeckých výstupov. V lete je vyhľadávaná najmä JZ a J stena.
Prístup pod J a JZ stenu: Turistickým chodníkom z Hrebienka na Téryho chatu v Malej Studenej doline. Od chaty znateľným chodníčkom okolo Prostredného Spišského plesa doprava smerom na sutinový kužel pod Baraním sedlom. Z kužela traverzujeme doľava pod J a JZ stenu Baraních rohov. Prístup od Brnčalovej chaty pod V zrázy - pozri Vyšná Barania Strážnica.

Poznámka: V staršej sprievodcovskej literatúre: AP I diel, je na fotografii III/3 chybne znázornených niekoľko výstupov v J a JZ stene (31, 32, 33, 34). Omyly sú prevzaté i do sprievodcu od F. Kroutila. Tieto výstupy v skutočnosti vedú nie južnou ale JZ stenou. Bližšie podrobnosti WHP/20. Mylne značené výstupy (? - pozri obrázok steny ) majú pravdepodobne prelezy, ovšem podrobnosti sú neznáme.

Zostup zo štítu:

Zostup do Baranieho sedla: nesledujeme hrebeň ale zo sutinového plató pod hrebeňom doprava a dole pretraverzujeme niekoľko žlabov a rebier až do Baranieho sedla, v zime sneh (I), 20 min. Priamo hrebeňom - viac skalné lezenie i v zime, obchádzajúc ťažšie skalné hrby (miestami II) 20 min.

1. Bocek - Ondrová - Puškáš JZ stena (IV-V) 4 h.
K. Bocek, Z. Ondrová, A. Puškáš, 24. 7. 1949
Zima: V. Karoušek, A. Kucharík, 13. 2. 1955

Popis: Od západného piliera sa tiahne doprava stred steny, ohraničený vpravo rebrom. Nástup od rebra doľava cez trávnaté lávky asi 80 metrov. Stojíme na plošine ohraničenej zľava kolmou stenou, sprava rebrom, medzi ktorými sa skláňajú šikmé platne. Traverz doprava a ťažko priamo na rebro asi 15 m. Po 30 metroch po dobrých stupoch a záchytoch opustíme rebro, ktoré sa tiahne doprava a stojíme na okraji úžľabiny. Cez ňu priamo do steny a ňou hore k previsu, ktorý obchádzame zľava, ťažko. Ďalej na trávnatú trojuholníkovú plošinu. Z nej zárezom priamo hore cez vytláčajúcu stienku, ďalej doprava cez 5-metrovú stienku, exponované, na širokú trávnatú lávku. Z nej priamo hore asi 7 metrov; jej previsnutú časť zdolávame zľava, po pravej ruke máme sedieľko, z ktorého sa dvíha pokračovanie rebra. Pred nami je vrcholová partia, zľava obrovské platne ohraničené sprava kulisou tvoriacou mohutný zárez tiahnúci sa až na sutinovú terasu Baraních rohov. Lezieme v záreze asi 30 metrov. Odlial priamo hore až pod previs a cezeň veľmi ťažko hore, dalej do komína s vyčnievajúcim a vytláčajúcim blokom. Cezeň doľava na plošinu s balvanmi. Z nej priamo hore na západný pilier, ktorý ústi do sutinovej plošiny Baraních rohov. Odtiaľ asi 10 minút cez nahromadené skaly na vrchol. Pevná skala. 4 hod. Zima: Striedavá snehovo-skalná túra.

2. Ľavý pilier JZ na hlavný vrchol (IV) 2 h.
V. Karoušek, B. Nejedlo, 20. 6. 1954
Zima: Š. Culka, V. Dubiel, 3. 4. 1960

Z juhozápadnej steny je predsunutý krátky pilier, ktorý siaha z celej steny najhlbšie do sutiny. Nástup je v ľavej strane piliera. Po jeho ľavej hrane a prostriedkom dve dĺžky lana na jeho temeno. Nad pilierom je platňovitá stena. Priamo hore dve dĺžky lana na trávnatú plošinu pod previsnutou vežou prostredného rebra. Traverzom doprava po ľahkých stupňoch, ktorými sa dostaneme na širokú sutinovú terasu, ktorá smeruje doprava hore, až do sutinovej plošiny Baraních rohov. Terasou asi 50 metrov doprava, pod prostriedok pravej polovice zďaleka viditeľných predvrcholových platní. Mierne previsnutým kútom na spodnú hranu platní. Cez platne hore ľahko na sutinovú plošinu a na vrchol.

3. Šádkova cesta JZ (IV) 2 h.
J. Šádek, J. Renerová, 25. 7. 1949
Zima: W. Kubinec, G. Tschunko 30. 3. 1959

AP/I: Nástup z úžľabiny vrúbiacej Baranie rohy od západu.(???) Hned na začiatku úžľabiny do skál doprava na trávnaté terasky smerom k charakteristickému kútu hladkých stien. Jeho ľavou stienkou hore pozdĺž prečnievajúceho balvana, ktorý ostane vpravo, a pozdĺž trhliny pod previs 20 metrov. Ním šikmo doprava, potom späť oblúkom nad ním na pohodlnú plošinu. Odtiaľ žliabkom hore mierne doprava na ďalšiu plošinu k širokému korníniku. Ním hore a skoro vodorovnou trhlinou cez platňu doprava. Po lávke doľava späť na hranu rebra a hore k vežičke pod platňami na konci žľabu. Žliabkom vľavo od vežičky na platňu, traverz doľava do jeho stredu, pozdĺž trhliny hore na hranu na vrcholovú plošinu a na vrchol.

4. Ľavá depresia JZ - Lukeš - Sysel (IV) 2 h.
Z. Lukeš, V. Sysel, 16. 9. 1970
1.op. K. Krzykara, G. Janota, 20. 7.1971
1 Zima: W. Rutkievicz, A. Wilusz 18. 2. 1972
2 Zima: M. Kořínková, L. Kořínek 29. 12. 1973
Sólo: P. Jackovič, 2. 8. 1990, 20 min.

Popis cesty: Pôvodná schéma autorov cesty i schéma z knihy výstupov na Téryho chate (uvedené u cesty č.5) je pomerne nejasná. Lepšie - pozri fotografiu pri ceste. Nástup je asi 50 m vpravo od Šádkovej cesty. Do výrazného vhĺbenia cez vodou vymyté biele skaly asi 15 m , potom po pravej strane od vhĺbenia (pozor voľné skaly) hore, pretraverzujeme vhĺbenie smerom doľava na pohodĺnú trávnatú policu pod výrazným previskom (jeho pravá časť je žlto sfarbená - kľúčové miesto). Okolo previsku zľava (skoba) ako prvovýstupcovia, alebo variant - priamo previsom výraznou špárou v ľavej časti (skoba, IV+). Pekná cesta v platniach, od druhej dĺžky pevná skala.

Foto z kľúčového miesta

5. Krzykara - Janota JZ (V-) 2 h.
K. Krzykara, G. Janota, 20. 7.1971
Sólo: J. Gurník, 22. 5. 1983 Zima?: D. Solyári, G. Gózony, P. Nagy január 2004

6. Narovnanie pravej depresie - Blahout ..(V) 3 h.
M. Blahout, B. Karasová, O. Láskavá (Zibrínová), 20. 8. 1954 Zima: J. Koršala, P. Vavro, apríl 1959

Stredom steny prostredného rebra, narovnávajúci variant. — Nastúpime v spádnici oranžového piliera a priamo hore podeň. Ďalej ním najprv vľavo, rozlámaným komínikom asi 20 m. Traverzom doprava na prilepený blok pod previsom. Žliabkom nad previs a šikmo doprava na pohodlnú policu, ktorá sa konči kútom. Pravou hranou kúta pod vodorovný, druhý previs. Pod ním traverz doprava asi 3 m za hranu. Nepatrným vhĺbením hore ku skobe. Mierne doľava na balkónik pod trojuholníkový, zdola viditeľný previs. Pravou hranou do úrovne previsu, ďalej po prerušovanej polici traverz asi 8 mv vpravo na členitú hranu žliabku. Komínikom a stienkou na trávnatý balkón, ďalej hore na sutinovú terasu pod prevismi vrcholovej platne. Ďalej ako cesta č. 7.

7. Pravá depresia JZ steny - Heckel..(IV-V) 3 h.
V. Heckel, J. Jiříček, V. Karoušek, K. Trousílek, 8. 8. 1954
Zima: O. Chudý, J. Krištúfek, 3. 4. 1960

Stredom steny prostredného rebra. — Nástup je hodne vľavo od Grószovej cesty, hore na plochý Široký pilier medzi dvoma veľkými, širokými jarkami v svetlých skalách. Pilierom kolmo hore niekoľko dĺžok lana až na trávnaté plošiny. Nad nami sa vypína kolmý, oranžový pilier, ktorý je v prostriedku steny. Ľavou stenou pod kolmú stenu piliera. Pod stenou traverz doprava cez pravú hranu piliera až do členeného kúta v pravej strane piliera. Teraz hladkým kútom v bielej skale priamo hore, neobyčajne ťažko, až na balkónové temeno piliera. Vľavo ľahšie. Teraz dlhým traverzom cez stupne pod pravou polovicou mohutných, zďaleka viditeľných podvrcholových platní. Z kúta cez mierny previs na platne. Traverzom v záreze 15 metrov doľava do prostriedku platní. Dvoma Škárkami ľahko hore na sutinovú plošinu a na vrchol.

8. Pravou časťou JZ steny Kutta - Rada (V-VI) 3,5 h.
F. Kutta, K. Rada, 8. 8. 1954

Pravou polovicou steny. — Nástup pod vrcholom sutinového jazyka, ktorý siaha do steny medzi dvoma kuloármi, ktoré tvoria písmeno V. Pravou časťou ľavého kuloáru jednu dĺžku lana, na bielej žule. Doprava do kúta do škáry, ktorou ťažko hore na balkónik. Odtiaľ cez hranu doprava, málo zostúpime dolu a dalej príkrym a lámavým žliabkom na ďalší balkónik. Hore cez skalné stupne na trávu pod kompaktnými stenami piliera. Nad nami sa v prostriedku piliera dvíha markantné vhĺbenie, ktoré sa končí vrcholovou previsnutou dvojškárou. Vhĺbením hore na balkónik z odštiepených balvanov. Odtiaľ šikmo dolava po príkrej poličke, ktorá sa končí hrotom. Vstúpime na hrot a nezvyčajne ťažko traverzujeme doľava cez previsnutú stienku, cez ktorú preteká voda, najťažšie miesto. Za touto stienkou prekonáme previs a už ľahšou stienkou dosiahneme balkónik pod vrcholovými prevismi. Priamo cez ťažkú previsnutú stienku vystúpime na plateau pod vrcholom. Odtiaľ ľahko na vrchol.

9. Baraní rebrík (III) 2 h.
J. Renerová, K. Bocek, J. Šádek. 30. 12. 1949 1. leto v zostupe: J. Mádr, 25. 6. 1961

J stenu vrcholiacu v Baranej Bašte a JZ stenu Baraních rohov rozdeľuje hlboká, dlhá depresia vedúca zľava doprava a vrcholiaca na pravom okraji Baranej galérie. Ňou vedie výstup. Vystupujeme dnom, prahy prekonávame väčšinou vpravo a pred koncom žlabu odbočíme doľava na dolný okraj Baranej Galérie.

10. Petríková cesta J stena (V, A1, OS:6+/7-) 3 h.
M. Legutky, V. Petrík, 15. 9. 1968, 1 miesto A1
2. M. Pelc, M. Zuščák, jún 1969
3. F. Adamík, J. Bílek, V. Slimák 5. 7. 1969
4. K.Balkovský, M. Schauhuber 31. 8. 1969
1. OS: R. Nemec, M. Krasnanský, 24. 10. 2019, 6+/7-
Zima: M. Čičko, V. Petrík 29. 4. 1969
10a. Joščík, J. Osif, 28. 12. 1971, vrcholový variant zľava.(V-)
V. Svoboda, M. Smutný, 13. 3. 1972

11. Prvé krôčky (V+, A1, RP 6+) 5,5 h.
A. Belica, I. Koller, 8. 7. 1972
2. R. Teissler, K. Turpiš, 3. 10. 1976
3. F. Compel, O. Ďuriš, 15. 9. 1982
1. OS: V. Plulík, J. Benková, 9. 8. 1987 (6+)

12. Stredným žlabom J steny (V) 3,5 h.
J. Rachlewicz, W. Betlejewski, A. Pietrzyk, J. Slodki, 8. 3. 1967
cesta lezená len v zime.

Výstup vedie v prostrednom žlabe v spádnici vrchola Baranej bašty, ktorý má tvar Y. Najťažšie miesto 10 m strmá stienka (V) pod vrcholom Baranej Galérie. Info: WHP/20 - 2954

13. Pravým žlabom J steny (II-III) 1,5 h.
Z. Bruckner — A. Grósz, 4. 9. 1921
Zima: Snehová a ľadová túra. J. Šádek, J. Renerová, 30. 12. 1949.)

Pravou polovicou steny. — Zo sutiny, ktorá smeruje na Baranie sedlo, odbočíme doľava do rokliny v južnej stene, zdola neviditeľnej. Roklinou 100 metrov hore až pod vtdinené balvany, ktoré obídeme po stienke vpravo nad previs, potom žlabom asi 80 metrov šikmo doľava. Ďalej dosť hlboko pod vyústením žľabu na štítovú plošinu po rímse doľava a po dobre vrstvenej trhline 15 metrov na plošinu.