Vysoké Tatry - Ganek VeĂ„ÄľkÄ‚Ëť - 2459 target= m

Popis - štítu:

V pozadí troch dolín: Rumanovej, Ťažkej (Českej) a Kačacej, kde sa hlavný hrebeň Tatier ostro láme z JZ na JV, sa týči trojvrcholový Veľký Ganek, od neho na SZ Prostredný Ganek, oddelený Prostrednou Gankovou štrbinou a ešte ďalej Malý Ganek, oddelený Malou Gankovou štrbinou. Z Malého Ganku vybieha na S bočný hrebeň cez Kačaciu vežu na Pustú lávku a Pusté veže do Ťažkej (Českej) doliny. Celý masív oddeľuje na JV od Rumanovho štitu Gankova štrbina a na JZ od Vysokej Východné, Prostredné a Západné Rumanovo sedlo. Steny Ganku spadajú kolmo do všetkých troch dolín.
SV stena:
Nádherná je asi 750 metrov vysoká SV stena, ktorá spadá zo všetkých troch vrcholov Ganku k Zelenému plesu v Kačacej doline. Z ľavej strany ju ohraničuje hlboký Stanislawského žlab. Z pravej strany sa tiahne rozvetvujúci Swierzov žlab, ktorý svojimi ramenami hore vyúsťuje do Prostrednej a Malej Gankovej štrbiny. V prostriedku SV steny sa vypína mohutný SV pilier, ktorý spadá z vrcholu Ganku a stráca sa so spominanymi žlabmi asi 150 metrov nad dolinou za platňovitou skalnou kopou, zvanou Gankova kôpka, ktorá má charakter samostatnej veže. Ľavú i pravú časť Gankovej kôpky ohraničujú strmé skalné rokliny, sprava Delová rúra (poľsky Depresja Kupczyka) a zľava Birkenmajerov žlab.
JZ stena:
Masív Ganku spadá na JZ do Rumanovej dolinky dvoma stenami a jedným rebrom: je to sprava široký trojuholník JZ steny Ganku ohraničený z ľavej strany Z rebrom; za ním je komín Prostrednej Gankovej štrbiny, potom rebro Prostredného Ganku, žlab Malej Gankovej štrbiny a zľava JZ stena Malého Ganku. Tieto steny rozdeľuje v dolnej časti široká trávnato-sutinová Rumanova (Gankova) terasa. Tiahne sa od Východného Rumanovho sedla vo výške asi 100 metrov nad dolinou cez JZ steny Ganku a Rumanovho štítu a končí sa v Z žlabe Zlobnej bránky. Spodná čast stien pod terasou je horolezecky bezvýznamná. Opísané výstupy sa začínajú na Rumanovej terase, okrem Z piliera, ktorý sa začína z dna Rumanovej dolinky.
Prístup pod stenu: Od Horského hotela pri Popradskom plese do Zlomiskovej doliny neznačkovanou cestou. Prekročíme potok a riečište a odbočíme v kosodrevine doľava na neznačkovaný chodník. Chodníkom do spomenutej doliny cez dolinný prah na prvú terasu (1 hod.). Ľadový potok sa tu rozlieva na dve časti. Prekročíme obidve ramená a močaristou lúkou pokračujeme asi do polovice. Odtiaľ doľava späť cez potok a šikmo vpravo trávnatým úbočím hore. Chodník sa rozdvojuje (15 min.). Odbočíme doľava na terénnu vyvýšeninu. Medzi skalnými blokmi dosiahneme trávnatý pás, z ktorého šikmo doprava medzi terénnymi vlnami a veľkými balvanmi dosiahneme dno dolnej časti Rumanovej dolinky (30 min.). Pravým okrajom dolinky vystupujeme po sutine popod steny Zlobivej a Rumanovho štítu až k Rumanovmu plesu (30 min.). Od plesa šikmo vľavo hore do žlabu Gankovej štrbiny (Na Terasu Ganku je možné po dobrých stupňoch vystúpiť práve v spádnici tohoto žlabu.). Prekročíme žlab a pokračujúc terasou ďalej na Z popod JZ stenu (30 min.).

Zostup zo štítu:

Zostup trochu tažký (I), obvyklý zostup 1 hod. Z vrcholu na JV nie príliš ostrým hrebeňom nadol, miestami na strane Rumanovej dolinky (od J) do Gankovej štrbiny (20 min.). Zo štrbiny sutinovým žlabom dole mierne vľavo na sutinovo-trávnatý pás na Rumanovu terasu, ktorá sa tiahne pod stenami Rumanovho štítu a prechádza do masívu Zlobivej. Pásom Južnou lávkou Zlobivej dole až do spádnice Zlobivej, odkiaľ sa doprava nadol tiahne strmý skalný žlab. Týmto žlabom, alebo po okraji po skalách nadol do Rumanovej dolinky (40 min.). Z Rumanovej dolinky po moréne a sutine nadol a cez trávnato-skalný chrbát (viditeľná cestička) do Zlomiskovej doliny a k Popradskému plesu ešte 3/4 hod. Fototopo Zostup / Descent

1.Terasa Ganku - Rumanova Terasa (I) 30min.
E.Dubke,6.7.1904
Info: AP-V/63

Priečne cez terasu ganku.Zo SZ Gankovej štrbiny kus dole až na Terasu Ganku a ďalej stále ňou smerom na Rumanove sedlo.

2.Vrcholovou stienkou zľava (II-III)
W.Ostrowski, S.Siedlecki, 25.8.1944
Info: AP-V/64

Časťou vrcholovej steny Veľkého Ganku.Stienka je obrátená k žliabku spadajúcemu z Prostrednej Gankovej štrbiny.Zdola žliabkom a bezprostredne pre jeho vyústením na štrbinu doprava do vrcholovej stienky, stienkou ľahko hore k vrcholu, niekoľko metrov vľavo od štítu.

3.Západný pilier (V) 3h.
J.Brandobur, F.Kele st.,A.Puškáš, 30.8.1950
Zima:J.Kielkowski, A.Uznański, 23.4.1968
Info: AP-V/65

Výstup veľmi pekný, vzdušný, v pevnej skale; Vstup na pilier je 30 metrov vpravo od komína spadajúceho z Prostrednej Gankovej štrbiny. 60 metrov po dobrých záchytoch priamo hore v smere odstávajúceho balvana. Nad ním traverz doprava 5 metrov a priamo hore cez previsnutú stienku. Nasleduje ďalší previs. Cezeň a mierne vľavo v smere piliera na trávnaté stanovište, 20 metrov. Stienkou a platňami, a nakoniec traverzom doľava na plošinu na pilieri na začiatok prvého výšvihu (Sem možno aj ľahšie variantom-cesta č.4). Priamo hore komínikom a stienkou na plošinu pod druhým výšvihom piliera, 30 metrov. Odtiaľ hore a ostrím cez stienku na pravú stranu piliera, dobré stanovište. Ďalej policou za pilierom 10 metrov na jej koniec na plošinu. Z nej výšvihom 30 metrov na plošinu pod posledným výšvihom piliera. Tu traverz 8 metrov a 4 metre priamo hore zárezom, potom traverz s návratom na ostrie piliera, na plošinu pod skalami, 25 metrov. Členitým terénom na ostrie, odkiaľ ešte 60 metrov na vrchol Veľkého Ganku.
Fototopo

4.Nástupový variant piliera (IV)
Po roku 1950 často používané.
Info: AP-V/66

Z terasy spod piliera doprava dole po trávnatých políčkach až pod kolmú, v strednej časti previsnutú stienku. Stienkou 30 metrov hore na plošinu na pilieri pod prvý výšvih (IV).

5.Prostriedkom steny (VI,miestami A2, OS M6+) 4,5h.
B.Kaufman, V.Suchý, 7.8.1954
1 zima voľne OS D. Janák, P. Vrtík, 12. 3.2011, M6+
Info: AP-V/70

Vstup do skál je z Rumanovej terasy v ľavej časti JZ steny, kde trávnaté políčka vybiehajú najvyššie. Z políčok šikmo vpravo do zárezu pod previs 20 metrov. Odtiaľ šikmo hore 8 metrov hladkou platňou a traverz späť nad previsom na plošinu. Z plošiny priamo hore pravou z dvoch trhlín v stene (V), potom dva kroky vľavo a strmo pravým žliabkom, istenie sediac vo vise. Ďalej vpravo cez rozlámaný previs (V) na úzku odtláčajúcu rímsu, ktorou šikmo vpravo hore na poličku pod prevismi, odštiepené bloky. Odtiaľ priamo hore cez dva previsnuté odštiepené bloky 8 metrov (A2), potom dva metre doľava a už ľahšie do lámavej, mokrej a trávnatej priehlbiny, istenie. Z priehlbiny vpravo na rebierko a ním priamo hore, koniec hlavných ťažkostí. Potom lámavým žliabkom z pravej strany na rebro, tu prichádza výstup č.6-Motyka. Rebrom alebo pozdĺž neho po trávach na vrchol.

6.Motykova cesta (V) 2,5h.
S.Motyka, J.Sawicki, 24.7.1931
Info: AP-V/67

Výstup veľmi pekný a často vyhľadávaný; Vstup do skál je z Gankovej terasy v polovici JZ steny. Odtiaľ kúsok vľavo 25m a potom ťažkým komínom doľava hore až sprava uvidíme skalné stupne. Teraz traverz cez rebierko doprava na dobrý stupeň. Ďalej hore previsnutou trhlinou v jej strednej časti (V) na plošinu pod obrovskými prevismi. Z plošiny opäť traverz cez platne a trávou šikmo doprava dole do sutinového žliabku, ktorý vybieha do svetlých previsov. Skalami vpravo od žliabku pod previsnutý mokrý komín a strmou rímsou znova doprava smerom k nápadnému rebru, ktoré vystupuje zo steny. Buď rebrom, alebo pozdĺž neho po trávach na vrchol.

7.Napriamujúci variant Motyku (V)
I.Gálfy, I.Urbanovič, 6.7.1952
Info: AP-V/68

V prostrednej časti Motykovej cesty, z miesta kde odbočuje doprava, pokračujeme priamo hore zárezom až pod previs. Ním hore a mierne doprava do žliabku, ktorým nadviažeme pod vrcholom opäť na Motykovu cestu.

8.Variant Motyku na Z pilier (V)
J.Koršala, L.Šedivý, 28.7.1963
Info: AP-V/71

Po prekonaní previsu vo variante (cesta č.7) možno pretraverzovať doľava na západný pilier už v jeho hornej polovici.

9.Pravou časťou v zostupe (III, jedno miesto IV) 1,5h.
A.Puškáš a druhovia, 27.7.1953
Info: AP-V/69

Z vrcholu veľkého Ganku dolu JV hrebeňom asi do polovice dĺžky, potom vpravo dolu stenou výraznou depresiou s jedným markantným zrázom na ľahší terén, ním na Terasu Ganku.

10.Letný monzún (VI) 4h.
T. Hromádka, M. Trávniček 16.7.1999
Pozn. Názov cesty podľa autorov vystihuje letnú búrku s krúpami počas prvovýstupu.