Vysoké Tatry - Kon��ist�� - 2540 m

Popis - štítu:

Hrebeň Končistej je pomerne dlhý bočný hrebeň vybiehajúci z Popradského Ľadového štítu na Juh. Od tohoto štítu ho oddeľuje Sedlo pod Drúkom, ktoré je praktickým priechodom spájajúcim Batizovskú a Zlomiskovú dolinu. Hrebeň Končistej rozdeľuje práve tieto dve doliny. Vrcholy hrebeňa tvoria Veža nad Ľadovým plesom, Ihly nad Ľadovým plesom, S a J vrchol Malej Končistej, Kahulská vežička, Prostredná Končistá, Štôlska veža, Severná veža Končistej, S a J vrchol Končistej. Západná strana hrebeňa poskytuje horolezecké možnosti letných i zimných výstupov, jeho pravá časť nad Lúčnym sedlom i možnosti pekných skialpinistických túr.
Celou západnou stenou (od Sedla pod Drúkom až po Lúčne sedlo) asi v polovici jej výšky prebieha tzv. Lávka Končistej (II). Západné úbočie pravej časti hrebeňa Končistej sa rozprestiera sutinovými svahmi už nad Štôlskou dolinou, ktorú od Kotliny Ľadového plesa oddeľuje ľahko priechodné Lúčne sedlo
Lúčne sedlo je široké, mimoriadne rozľahlé sedlo medzi Končistou, jej južným vrcholom a Tupou. Výstupy na sedlo sa konajú v jeho ľavej časti, bezprostredne pod svahmi južného vrcholu Končistej - zo Zlomiskovej doliny , a z Ľadovej kotliny. Možno naň vystúpiť, alebo žľabmi, alebo rebrom medzi nimi. Ľahký prístup je aj zo Sedla pod Ostrvou cez Štôlsku dolinku.
Prístup a Zostup - západná strana: Prístup pod hrebeň: Od Popradského plesa chodníkom cez Zlomiskovú dolinu. Pod terasou Rumanovej dolinky odbočíme doprava k Ľadovému plesu. Jeho severným brehom po balvanoch až na jeho koniec. Podľa vybranej túry pokračujeme buď doľava pozri Východný Železný štít - alebo doprava cez Lúčne sedlo k pravej časti hrebeňa. Zostup z hrebeňa Končistej - viacero možností - hrebeňom (II-III) k najbližšej popísanej ľahšej ceste a dole na Lávku Končistej - ňou doľava alebo doprava.

1. Sedlo pod Drúkom zo Zlomiskovej doliny (I) 1:45 hod

Toto sedlo oddeľuje Popradský Ľadový štít od Malej Končistej, či bezprostredne od Drúka . Tvorí praktický priechod z Batizovskej doliny do Zlomiskovej doliny, i keď zo Zlomiskovej doliny je cesta trochu komplikovaná.

1. Výstup zo Zlomiskovej doliny, zo Železnej kotliny
Sprava cez skalnú bulu, pod úbočiami Drúka. Od južného okraja najvyššieho kotla do doliny ku kužeľu sutiny pod ústím žlabu, ktorý vedie k štrbine nad Drúkom. Po skalách vľavo od tohto žľabu 25 metrov hore. Tu narážame na nápadný trávnatý pás, najvyšší z niekoľkých pásov. Ním šikmo doľava hore, miestami exponované, až na jeho koniec, tesne pred snehovým žľabom. Sem môžeme tiež dôjsť po skalách a tráve stále tesne vpravo od snehového žľabu. Ďalej po strmých skalách a tráve doprava na ďalší kratší pás. Ním šikmo doľava hore na otvorený terén a ako pri nasledujúcom výstupe na sedlo. Menej praktické. 1:45 hod. Zima: Zväčša na snehu.
2. Cez úbočia Popradského Ľadového štítu.
Spočiatku ako na Zlomiskovú štrbinu, žľabom 20 minút hore. Tu opustíme žľab a sledujeme širokú lávku, ktorá vedie v dolnej časti JZ steny Popradského Ľadového štítu doprava. Po krátkom výstupe cez nízke stupne sa ocitneme pod strmými platňami. Pod nimi znova doprava a po úzkej skalnej a sutinovej rímse do strmého snehového žľabu, kotrý spadá z polovice výšky úbočia pod sedlom do Zlomiskovej doliny. Hneď nad nami sa žľab končí previsnutým skalným stupňom. Prekročíme žľab a rebro, ktoré ho ohraničuje, na juh doprava a dostávame sa tak na otvorený terén pod sedlom. V tomto mieste sa stretáva s variantom sprava. Teraz ďalej kúsok vpravo po lávkach, skalných stupňoch a nakoniec po sutine na sedlo. 1:30 hod. Zima: Zväčša na snehu. Pozor na lavíny.
3. Priamo na sedlo.
Hore sutinou, do ústia hlbokého a strmého žľabu, ktorého dolná časť je často pod snehom. V spádnici sedla pod Drúkom; žľab siaha len do polovice cesty na sedlo. Od vstupu do žľabu, alebo vpravo od neho hore, v serpentínach po trávach a skalných stupňoch do miesta, kde pred spomenutým žľabom sa lávka končí. Z nej niektorou z ciest na sedlo. 1:45 hod. Zima: V dolnej časti dosť skál. Ďalej dostatočne zasnežené.

2. Sedlo pod Drúkom z Batizovskej doliny (I) 30 min

Výstup z Batizovskej doliny
Vystúpiť možno alebo priamo dnom žľabu, ktorý spadá zo sedla pod Drúkom, alebo vpravo od žľabu po sutine a strmom úbočí. Zima: Na čistom snehu. Pozor na lavíny!

3. Hrebeňom Končistej od Sedla pod Drúkom po Končistú - J (III-II) 6 - 8 hod.
Prechod celým hrebeňom ako prvý: A.Martin, H.Rumpelt, 25.8.1908
Zima: I.Gálfy - Richvalský, 13. - 14.4.1953, hrebeň je čiastočne zasnežený.
Info:AP - V diel., Materiál: Aj pre free sólo prechod sa hodí niekoľko zlaňovacích slučiek a aspoň 30 metrové lano na zlanenie. Na istenie sa hodí niekoľko slučiek , frendov či čokov.

Na sedlo pod Drúkom pozri cesty číslo 1 a 2.

Úsek: Sedlo pod Drúkom - Drúk (2395 m) - Štrbina nad Drúkom (II-III)
Po strmom hrebeni pod naklonenú hladkú platňu. Alebo ju obídeme vpravo, alebo ju zliezame šikmo doľava. Potom obídeme vpravo previsnutý zub. Naspäť na hrebeň a sprava trhlinou na vrchol Drúka. Z vrcholu Drúka po hrebeni, alebo tesne pod ním do úzkej J 1 štrbiny nad Drúkom. Do štrbiny možno i z lávky, ktorá sa tiahne v západnej stene Drúka, na jej koniec a odtiaľ žľabom ľahko na Štrbinu.

Úsek: Štrbina nad Drúkom - Veža nad Ľadovým plesom (2417 m)- Štrbina nad Ľadovým plesom (II-III)
Zo štrbiny po hrebeni, až kým nám cestu nezahradzujú previsnuté stupne. Tu doprava, veľmi exponované, do hlbokej trhliny a ňou naspäť na hrebeň. Prekračujeme ho do východného úbočia a týmto po trávou porastených skalných stupňoch na Vežu nad Ľadovým plesom. Iná Možnosť: Obídenie hrebeňa na strane Batizovskej doliny.Zo štrbiny nad Drúkom smerom do Batizovskej doliny 3 metre dolu, potom priečne vo východnom úbočí Veže nad Ľadovým plesom a mierne hore do Štrbiny nad Ľadovým plesom (I).

Úsek: Štrbina nad Ľadovým plesom - Ihly nad Ľadovým plesom - Štrbina pod Malou Končistou (II-III)
Časť hrebeňa medzi týmito štrbinami pozostáva zo štyroch skalných ihiel Zo Štrbiny nad Ľadovým plesom vzporom na lištu, traverz doprava a ďalší vzpor na prvú ihlu. Sprava komínom na druhú ihlu a taktiež sprava na tretiu ihlu. Štvrtú ihlu zliezame bez ťažkostí. Z nej dolu do štrbiny pod Malou Končistou. Iná Možnosť: Obídením Ihiel v západnom úbočí až do štrbiny pod Malou Končistou (I).

Úsek: Štrbina pod Malou Končistou-Malá Končistá S (2475)-Štrbina v Malej Končistej-Malá Končistá J (2467)-Kahulská štrbina (II-III najťažší úsek hrebeňa)
V skupine Končistej je Malá Končistá, najsevernejšie položený štít z troch Končistých. Má dva vrcholy, a to severný vyšší, hlavný a južný nižší. Medzi nimi je úzka štrbina, Malá Končistá štrbina. Kým zo severu ju ohraničuje štrbina pod Malou Končistou, zatiaľ od Prostrednej Končistej ju delí Kahulská štrbina. Zo štrbiny pod Malou Končistou s čiastočným obchádzaním hrebeňa. Hrebeň sa dvíha troma strmými výšvihmi. 20 metrov po hrebeni priamo hore. Potom v komíne tesne vpravo od jeho hrany pod vklinený balvan, ktorý vytvára previs. Pod ním doľava na hranu a exponovane traverzom po trávnatej rímse do východného úbočia, 10 metrov a trhlinou mierne doprava naspäť na hrebeň. Najvyšší výšvih: hrebeň je tu široký a preťatý trhlinami. Zliezame ho v jeho západnom boku. Nakoniec cez úzky hrebeň na severný vrchol. 45 min. Alebo priamo po hrebeni ťažšie - Stále tesne pri hrane hrebeňa na severný vrchol (IV). Z vrchola dole trojmetrovou platňou (alebo krátkym zlanením) do najnižšieho bodu medzi oboma vrcholmi. (Štrbina v Malej Končistej). Nasleduje skoro vodorovný úsek hrebeňa - skalný kôň. Cez neho a z ľavej strany cez previslý zobák na odštiepenom platňovom bloku - exponovane po východnej strane až za platňu. Potom asi meter dole a po západnej strane na J vrchol. Z vrchola cez štvorhraný blok kolmo dole krátkym zlanením niekoľko metrov, ďalej ľahko v západnej strane niekoľko metrov nad strmú asi 15 metrovú platňu otočenú k JV. Zlanenie na trávnaté stupienky pod platňou vo V strane, a ďalej po poličkách 10 m doprava na hrebeň a zaň, a po západnej strane tesne pod hrebeňom ľahko na Kahulskú štrbinu.1 hod.(II-III)

Úsek: Kahulská štrbina - Prostredná Končistá - Rinčová Štrbina (II-III)
Samostatný vrchol medzi Malou Končistou a Štôlskou vežou, ohraničený z jednej strany Kahulskou štrbinou a z druhej Rinčovou štrbinou. V severnom hrebeni, bezprostredne nad Kahulskou štrbinou sa vypína malá vežička, takzvaná Kahulská vežička. Za ňou je Vyšná Kahulská štrbina. Z Kahulskej štrbiny 25 metrov do východného úbočia dolu až ku začiatku strmého komína.(strmé trávy, lámavé). Ním šikmo doľava hore, potom cez stienku doprava na hrebeň a po ňom na nápadný skalný zub, na Malú Kahulskú vežičku. Z nej krátky strmý zostup do štrbiny: Vyšnej Kahulskej štrbiny a cez posledný úsek strmého hrebeňa na vrchol Prostrednej Končistej 45 min. (Hrebeň je možné obísť i vo východnom úbočí lávkou ktorá sa tiahne asi od polovice spomínaného komína doľava - strmé trávy, lámavé.) Do Rinčovej štrbiny hrebeňom cez dva menšie výšvihy dole 20 min. (I-II)

Úsek: Rinčová Štrbina - Štólska veža (2463 m) - Štôlska štrbina (I-II)
Markantná veža, ktorú oddeľuje od Prostrednej Končistej Rinčova štrbina a od Končistej Štôlska štrbina. Z Rinčovej štrbiny spočiatku tesne vpravo od hrebeňa, potom hrebeňom na Štôlsku vežu. Z nej kúsok vpravo od strmej hrany, do Stôlskej štrbiny. Kým do Batizovskej doliny spadá Štólska veža mohutnou stenou, zo Zlomiskovej doliny zaniká v sutinovisku nad Lávkou Končistej.

Úsek: Štôlska štrbina-Severná veža Končistej-Zadná Končistá štrbina-Končistá S-Končistá štrbina-Končistá J (I)
Najvyšší vrchol v hrebeni Končistej, ktorý vybieha z hlavného hrebeňa, z Popradského Ľadového štítu na juh. Má tri vrcholy. Južný, hlavný, na ktorom sedí akýsi samostatný balvan, nazývaný Jármayho stôl. Severný vrchol je nižší. Tieto dva vrcholy oddeľuje od seba Končistá štrbina. Tretí, najsevernejšie ležiaci vrchol a najnižší, Severná veža Končistej je zasa oddelený od ostatných dvoch markantným zárezom, takzvanou Zadnou Končistou štrbinou. Končistú od Štôlskej veže oddeľuje Štólska štrbina, kým z druhej strany ju delí zase Lúčne sedlo od Tupej. Do Batizovskej doliny zase zbieha dlhé,únavné a chodecky dostupné rebro.
Zo Štôlskej štrbiny ľahko vpred cez Severnú vežu Končistej do Zadnej Končistej štrbiny a z nej cez severný vrchol a Končistú štrbinu na južný, hlavný vrchol. Alebo priamo po hrebeni, alebo v jeho západnom úbočí po sutinových lávkach, 1 hod.

Záver
Prakticky od Štôlskej štrbiny je možné v západnom sutinovou úbočí ľahko zostúpiť z hrebeňa cez Lávku Končistej na Lúčne sedlo. Prístup od Batizovskej doliny Na J vrchol Končistej (I): Od južného brehu Batizovského plesa Magistrálou na JZ v smere sedla pod Ostrvou na rozložitý, juhovýchodný hrebeň Končistej, ktorý dosiahneme viac-menej v bode 1931 m. Tu odbočíme z Magistrály hore na SZ cez trávu a sutinu širokým, strmým úbočím na prvý výšvih 2277 m južného hrebeňa, ktorý sa stáva skalnatým a dosť úzkym. Hrebeňom hore na strane Štôlskej dolinky, kúsok pod hrebeňom, až do širokého sutinového žlabu a ním na vrchol. Možno ísť priamo po hrebeni. 2:30 hod.