Vysoké Tatry - Ostr�� ��t��t - 2360 m

Popis - štítu:
Ostrý štít sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Na SV ho oddeľuje od Zbojníckych veží Biela lávka a na JZ od Malého Ostrého štítu Prielom v Ostrom. Do Veľkej Studenej doliny spadá asi 150 metrov vysokou J a JZ stenou, ktorá je často vyhľadávaná horolezcami.Dolný úsek steny prechádza cez niekolko trávnatých poličiek a plošiniek, stred steny je veľmi exponovaný v pevnej skale, kým vrchná časť steny dovoľuje ľahký priestup na vrchol. Na fotografii a v zozname výstupov nie sú uvedené niektoré varianty, ktoré sa v súčasnosti nelezú a majú už len historický význam. Viď AP-III. Prístup pod stenu. Od Zbojníckej chaty žltou značkou okolo Sivých plies na Strelecké polia. Keď ich dosiahneme, značkovaný chodník opustíme a dáme sa doľava hore po moréne a sutine k ústiu žlabu z Prielomu v Ostrom pod JZ a J stenu (1 1/4 hod.)

Zostup zo štítu:

1. Najpraktickejší zostup zo štítu je zlanením po osadených borhákoch od V.Tatarku (r.2000 4st/9bh). Po krátkom zostupe smerom k Bielej lávke zlezieme pod hrebeň, kde po zlanení na trávnatú rampu v polovici steny je potrebné po nej traverzovať doprava (z pohľadu na štít) k ďalším osadeným borhákom. Schéma zlanenia

2. Zostup z vrcholu do bielej lávky - ťažký (III, veľmi praktický; 1,5 hod. Z vrcholu schádzame spočiatku po balvanoch, potom veľmi ostrým, ale mierne klesajúcim SV hrebeňom 40 metrov až ku kolmému dvojmetrovému stupňu. Obídeme ho zo S strany zľava. Hneď za ním exponované stanovište pri skobe. Nasleduje 10 metrový kolmý stupeň, ktorým schádzame tesne vpravo na J od hrany na vodorovný úsek hrebeňa, zvaný Jurzyczovo sedielko.Asi 10 metrov pod hrebeňom v J úbočí vidíme trávnatú lávku. Šikmo doprava na lávku a ňou vodorovne dolava (na V, SV) stále pod hrebeňom až na balkón s balvanmi. Tu sa lávka končí. Z konca balkóna v doterajšom smere mierne dole a traverz dolava do výklenku na platni. Z platne (skoba) sa držíme pukliny medzi platňou a stenou hrebeňa a schádzame kolmou 5-metrovou stienkou na naklonené platne pod Jurzyczovým zubom.Z platní dolu na J na rímsu, ktorou ideme pozdlž hrebeňa, mierne klesajúc asi 20 metrov do trávnatého vhlbenia. Tu nahor na mierne naklonené platne a pomocou rímsy vodorovne doprava. Za rohom platní 2 metre dolu- na vodorovný úsek hrebeňa. Prechod na S stranu ; kolmou stienkou 4 metre dolu a po sutinových lávkach stále pod hrebeňom 3 dlžky lana k výraznému korytu v obrovskom bloku. Pred ním doľava hore na hrebeň, kúsok po ňom a napokon nadol v J úbočí po trávnatých rímsach pod sedlo Biela lávka. Zo sedla serpentínami dole na lávku a ňou doprava dole do doliny na morénu, ktorou priamo dole na žlto značkovanú cestu. Žltou značkou doprava dole a okolo Sivých plies ku Zbojníckej chate ešte 3/4 hod.

1. Motykova cesta (IV) 3h.
S.Motyka, J.Sawicky, Š.Zamkovský, 27.8.1934, APIII/44, K1428,

Z PILIEROM J STENY (Motykova cesta) Vstup na pilier je vpravo hore (asi 60-80 metrov) od ústia žľabu z Prielomu v Ostrom, uprostred trojuholníkovej základne piliera, tam, kde vidíme dva červené strieškovité previsy nad sebou. Výstup vedie šikmo doprava na pravý okraj trojuholníka. Pomocou hladkých záchytov najprv v smere spodného červeného previsu na travnatú plošinku. Odtiaľ kúsok doprava na platňovitú lávku a ďalej šikmo doprava hore k trhline. Hore je previsnutá a končí sa lávkou, na ktorej ležia volné balvany, tesne na pravom okraji piliera. Odtiaľ prechod 2 metre doprava na ostrie piliera a 4 metre hore na ďalšiu lávku. Z lávky hore a trochu doľava pod obrovskú, zďaleka viditeľnú platňu. Tvorí druhú štvrtinu piliera. Travnatým žliabkom, ktorý sa tiahne stredom platne, hore až pod previsy čierneho zuba v polovici výšky piliera, už blízko ľavého okraja piliera. Tu z najvyššieho bodu strmej, šikmo doprava bežiacej plochej lávky zárezom 3 metre hore k mohutným puklinam. Odtiaľ prechod doľava 4-6 metrov na pohodlnú plošinu nad JZ stenou. Ďalej hore komínom k samej hrane 30 metrov na veľkú dvojitú plošinu. Tu prechod doprava, potom nepravidelným zárezom v pravej strane piliera hore. Nakoniec už tupou hranou na ďalšiu plošinu a priamo na vrchol.

Foto z cesty

2. Šwierzov komín (II-III) 1,5h.
W.Kulczynski ml.,M.Šwierz, T.Šwierz, 22.8.1908
1.zima: A.Puškáš, K.Skřipský, marec 1958
APIII/43, K1429

Šwierzov komín. - Nástup je kúsok vpravo od spádnice obrovského komína v západnej časti steny. Po strmých a lámavých skalkách šikmo doľava hore až do trávnatého vhĺbenia naspodku komína. Ďalej komínom až k jeho rozdvojeniu. Tu, strmou, trávou porastenou stenou, ľavou vetvou, pravá sa tiahne priamo hore, serpentínami, ,alebo dnom ľavej vetvy do sedielka v rebre, kde sa ľavá vetva končí. Po rebre do ďalšieho sedielka, kde ústi pravá vetva. Stadeto šikmo doľava hore po trávnatom páse nad zrázmi juhozápadnej steny, až blízko k západnému hrebeňu. Nevystúpime však naň, pod oknom v hrebeni, ale puklinou s trávou lezieme šikmo doprava hore na sedielko v západnom hrebeni, tesne pod vrcholom. Ďalej ním na štít. Nepríjemný trávnatý a veľmi lámavý terén. Nehodí sa pre zostup.

3. Häberleinova cesta (III-IV) 2h.
S.Häberlein, K.Bröske, M.Bröske,15.9.1905,
V ceste su osadené borháky 1st/1bh V.Tatarka 2000, APIII/38, K1432

Häberleinova ces~a. - Plytkým žliabkom pod veľkým bielym odštepom šikmo doľava hore smerom k vhĺbeniu v stene. Blízko vhĺbenia, dosť vysoko nad nástupom (nie hneď rímsami doprava) prejdeme po vodorovnej skalnej rímse doprava do steny. Potom cez vysoké, rímsami oddelené kolmé stienky priamo hore na stupienok. Za rohom steny beži doprava. pod previsnutými skalami nápadná vodorovná trávnatá lávka. Odtiaľ buď kolmou a exponovanou stienkou so skúpymi záchytmi, najťažšie miesto priamo hore na dolný koniec ďalšej lávky, ktorá vedie šikmo doprava na plošinu,alebo, ľahšie, po spomínanej lávke asi 6 m. doprava. Potom ľahšie, i keď exponovane, po stupňoch hore na plošinu. Z plošiny hore na široké, tzv. dolné trávniky, ktoré sa tiahnu vpravo od spodného okraja svetlých výlomov, smerom k východnému hrebeňu. Tu po trsoch trávy a skalách doľava na veľmi sklonené platne (nie priamo hore) a po nich ďalej šikmo doľava hore k päte 50 metrového, nápadného komína, ktorý zviera tmavá stena. vpravo a biele platne výlomu vľavo. Komínom, asi 30 m. hore, až sa zužuje a je previsnutý. Kúsok pod previsom vylezieme puklinou, ktorá sa oddeľuje od komína šikmo doľava na hranu štítu z platní už pod svetlymi odštepmi a po hrane exponovane niekoľko metrov priamo hore, potom trochu doľava a veľkým trávnatým žliabkom na horné trávniky. Pri ich pravom kraji sa opísaný komín končí. Z horných trávnikov cez niekoľko stupňov hore cez nevysoký previs, potom lámavým, doľava bežiacim žľabom .a nakoniec cez strmú platňu šikmo doprava, hore na vrchol.

4. Cesta Spišských vodcov (III) 2h.
vodca P.Csizák, vodca J.Breuer, vodca P.Spitzkopf st., vodca P.Spitzkopf Urban ml., vodca J.Stropf,1.8.1907, AP III/41, K 1430

Cesta Spišských vodcov. - Plytkým žľabom, - začiatkom Häberleinovej cesty, až na jeho koniec, kde dôjdeme na polmetrovú širokú lávku. Odtiaľ po hrane, vľavo od lávky po strmom rebre priamo hore na malý stupeň. Tu sa musíme vytiahnuť na dva kamene, vklinené vo vodorovnej pukline vysoko nad nami, najťažšie miesto, exponované. Nad nimi na. jeden meter širokú kazateľňu. Tu vedie priamo hore 16 metrový komín. Dolu vzpieraním, hore po ľavej strane západného komína, kúsok doprava na ľavý okraj horných trávnikov a ďalej ako Häberleinova, cesta na vrchol.

5. Došek - Komárek (IV) 2,5h.
F.Došek, V.Komárek, 23.8.1976

6. Petráň - Charvátová (IV)
Z.Petráň, Z.Charvátová, 23.8.1976

7. Jurzycova cesta (II-III)
K. Jurzyca, J. Hunsdorfer ml., 30.6.1901 APIII/37, K1434

Jurzycova cesta, v pravej časti steny na východný hrebeň. Vo východnej časti južnej steny, v spádnici spodného výšvihu východného hrebeňa sa tiahne hore svetlá trhlina sprava ohraničená prevismi. Trhlinou priamo hore, potom po lištách šikmo doľava, ďalej po strmých a dosť hladkých skalách. Znovu priamo hore a konečne po tráve a stupňoch šikmo doľava na dolné trávniky. Ďalej priamo hore na sedielko nad prostredným výšvihom na Jurzycovo sedielko nad. Jurzycovým zubom vo východnom hrebeni.

8. Ostrá realita (VIII-) 3h.
P.Jackovič, B.Turček RP, 27.5.2003
V platni sú aj zanechané skoby.

9. Lopata (V-) 2,5 h.
J. Beránek, Z. Morávek, 2. 7.2010 prvý opis a schéma.

Cesta začína 15m napravo od Motykovej cesty, mierne doprava k malému previsu. Ten oblieza sprava plytkým kútikom na policu so stanovišťom (skoby). Z neho priamo kútikom, neskôr mierne do ľava kútikom k začiatku veľkej platne. Stredom platne, neskôr mierne doprava do jej horného pravého rohu na trávnatú policu - stanovište (jedna skoba). Špárou priamo hore na hranu a po hrane až ku strmému stupňu. Mierne sprava platňou nad previs, kde je na polici stanovište (2 x hodiny). Mierne do ľava na hrebeň, kde sa cesta spojuje s Motykovou a ňou dvoma dĺžkami na vrchol.
Poznámka: Smer je lezený už dávnejšie (zvyčajne omylom ako Motykova cesta), autori prvovýstupu neznámi. V ceste sú aj staré skoby.